DIT IS EEN BETA-VERSIE

Algemene voorwaarden

Liever onze Algemene voorwaarden downloaden? Klik hier

 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Tiny Tale’s Bookshop:
De onderneming die producten en/of diensten op afstand aan consumenten en bedrijven aanbiedt;

De klant:
De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Overeenkomst op afstand:
Een overeenkomst waarbij in het kader van een door Tiny Tale’s Bookshop georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand. De klant verstrekt een opdracht op de website van Tiny Tale’s Bookshop om een of meerdere producten van Tiny Tale’s Bookshop te laten produceren en verzenden.

Techniek voor communicatie op afstand:
Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en Tiny Tale’s Bookshop gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Duurzame gegevensdrager:
Elk middel dat de klant of Tiny Tale’s Bookshop in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

ARTIKEL 2 IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Dynamic Discovery
handelend onder de naam: Tiny Tale’s Bookshop

Vestigings- & bezoekadres:
Jacob Catsstraat 2
3451 BA Vleuten

Telefoonnummer: +31 (0) 6 – 21281112

Bereikbaarheid:
Telefonisch van maandag t/m vrijdag van 15:00 uur tot 22:00 uur
E-mailadres: info@tinytalesbookshop.com

KvK-nummer: 30184540
BTW-identificatienummer: NL.1775.37.693.B.01
IBAN: NL27ABNA0845577107

 

Artikel 3 ALGEMEEN

Let op: De producten van Tiny Tale’s Bookshop zijn gepersonaliseerd en kunnen daarom niet geretourneerd worden.

3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Tiny Tale’s Bookshop. Door het tot stand komen van een overeenkomst op afstand tussen de klant en Tiny Tale’s Bookshop accepteert de klant de voorwaarden.

3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Tiny Tale’s Bookshop zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Tiny Tale’s Bookshop zijn overeengekomen.

3.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Tiny Tale’s Bookshop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Tiny Tale’s Bookshop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

3.5 Indien bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. Tiny Tale’s Bookshop en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht wordt/worden genomen.

3.6 Tiny Tale’s Bookshop heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de Tiny Tale’s Bookshop website te wijzigen.

 

Artikel 4 AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

4.1 Alle aanbiedingen van Tiny Tale’s Bookshop zijn vrijblijvend en Tiny Tale’s Bookshop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

4.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Tiny Tale’s Bookshop. Tiny Tale’s Bookshop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Tiny Tale’s Bookshop dit mee binnen vijf dagen na ontvangst van de bestelling.

4.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Tiny Tale’s Bookshop passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.4 Tiny Tale’s Bookshop kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Tiny Tale’s Bookshop op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4.5 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.6 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Tiny Tale’s Bookshop gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Vergissingen of fouten in het aanbod binden Tiny Tale’s Bookshop niet.

4.7 Het aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

– De prijs inclusief belastingen;
– De wijze van betaling en aflevering van de producten en/of diensten;
– De eventuele kosten van aflevering;

4.8 De administratie van Tiny Tale’s Bookshop geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Tiny Tale’s Bookshop verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Tiny Tale’s Bookshop verrichte leveringen. Tiny Tale’s Bookshop erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

4.9 De orderbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:

– Een omschrijving van de producten die door de klant gekocht zijn met de daarbij behorende prijs
– Klantgegevens als naam en adres (afleveradres en of factuuradres)
– E-mailadres en telefoonnummer en de betaalgegevens van de klant

 

Artikel 5 LEVERING EN LEVERTIJDEN

5.1 De door Tiny Tale’s Bookshop opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

5.2 Tiny Tale’s Bookshop zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

5.3 De productie van de aangeboden producten geschiedt zodra de betaling ontvangen is.

5.4 De levering van de producten geschiedt zodra de producten gereed zijn voor verzending aan de klant.

5.5 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Tiny Tale’s Bookshop kenbaar heeft gemaakt.

5.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de klant bij Tiny Tale’s Bookshop, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.7 Tiny Tale’s Bookshop is niet aansprakelijk te stellen voor drukfouten op haar producten, welke al dan niet juist of foutief zijn ingegeven door de klant. Ditzelfde geldt voor alle door de klant opgegeven adres- en aflevergegevens en overige gegevens.

Let op: alle producten van Tiny Tale’s Bookshop worden op maat (per stuk) gemaakt. Hierdoor is het niet mogelijk om uw bestelling te retourneren. Als de bestelling niet goed uitgevoerd is, vernemen wij dat graag.

 

Artikel 6 PRIJZEN EN BETALING

6.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Deze verzendkosten worden per bestelling apart in rekening gebracht en kunnen per product verschillen. De bezorgkosten worden genoemd bij de productinformatie.

6.2 Betaling geschiedt zonder korting of compensatie via overboeking door de klant op het moment dat bestellingen voor de klant worden verwerkt.

6.3 Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Tiny Tale’s Bookshop gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd de klant zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van Tiny Tale’s Bookshop te weigeren.

6.4 Betalen is mogelijk via Paypal, Ideal en Credit Card (Visa & MasterCard).

 

Artikel 7 EIGENDOM VAN PRODUCTEN

7.1 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Tiny Tale’s Bookshop, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Tiny Tale’s Bookshop zijn voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.

 

Artikel 8 EIGENDOMSRECHTEN

8.1 De klant dient alle intellectuele & industriële eigendomsrechten en auteursrechten die rusten op de door Tiny Tale’s Bookshop geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

8.2 De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Tiny Tale’s Bookshop tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, teksten en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van Tiny Tale’s Bookshop, ongeacht of deze aan de klant of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

8.3 Alle door Tiny Tale’s Bookshop eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, teksten, (elektronische) bestanden en andere materialen zijn uitsluitend bestemd om door de klant te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Tiny Tale’s Bookshop worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

8.4 Alles op de website is eigendom van Tiny Tale’s Bookshop en mag niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden, zonder schriftelijke toestemming van Tiny Tale’s Bookshop.

 

Artikel 9 RECLAMES EN AANSPRAKELIJKHEID

9.1 De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Tiny Tale’s Bookshop daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen tien dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

9.2 Tiny Tale’s Bookshop beoordeelt op grond van de schriftelijke motivatie van de klant of de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden. Indien Tiny Tale’s Bookshop eveneens constateert dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal Tiny Tale’s Bookshop de desbetreffende producten tegen retournering daarvan vervangen door nieuwe producten.

9.3 Indien de klant voorafgaand aan de bestelling en betaling de gegevens die binnen het product verwerkt worden waaronder namen van personages foutief ingevuld heeft, leidt dit nimmer tot vervanging van het product of restitutie door Tiny Tale’s Bookshop.

9.4 Tiny Tale’s Bookshop garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Tiny Tale’s Bookshop geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

 

Artikel 10 VRIJWARING

10.1 Tiny Tale’s Bookshop is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Tiny Tale’s Bookshop, dan wel tussen Tiny Tale’s Bookshop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Tiny Tale’s Bookshop.

10.2 Tiny Tale’s Bookshop beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

10.3 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Tiny Tale’s Bookshop, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.

10.4 Bij Tiny Tale’s Bookshop ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Tiny Tale’s Bookshop binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

10.5 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 11 VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KLANT

11.1 De klant komt overeen om in de persoonlijke teksten geen teksten van racistische, seksuele of discriminerende aard of teksten die anderzijds in strijd zijn met de wet en/of goede zeden te laten drukken. Voor Tiny Tale’s Bookshop is het niet mogelijk om de Tiny Tale’s Bookshop producten te controleren op naleving van deze bepaling.

11.2 De klant is verantwoordelijk om de gegevens die hij aan Tiny Tale’s Bookshop doorgeeft grondig te controleren op juistheid en compleetheid. Op Tiny Tale’s Bookshop rust geen enkele verantwoordelijkheid om deze gegevens te controleren op juistheid of compleetheid.

11.3 De klant zal Tiny Tale’s Bookshop vrijwaren van alle kosten en schade die voortvloeien uit het feit dat de contractant in strijd met Artikel 11.1 en 11.2 handelt.

11.4 Tiny Tale’s Bookshop is gerechtigd om met onmiddellijk ingang de overeenkomst met de klant op te zeggen indien Tiny Tale’s Bookshop geconstateerd heeft of door derden op de hoogte is gebracht van het in strijd handelen van de klant met artikel 11.1

 

Artikel 12 PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

12.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

12.2 Alleen als de klant heeft aangegeven dat hij/zij hier prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Tiny Tale’s Bookshop. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Tiny Tale’s Bookshop. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

12.3 Betaalgegevens zoals CreditCard- ,bank- en girorekening gegevens van de klant zullen door Tiny Tale’s Bookshop in geen enkel bestand worden opgeslagen.

 

Artikel 13 DIVERSEN

13.1 Indien de klant aan Tiny Tale’s Bookshop schriftelijk opgave doet van een adres, is Tiny Tale’s Bookshop gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Tiny Tale’s Bookshop een nieuw adres heeft doorgegeven.

13.2 Indien door Tiny Tale’s Bookshop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Tiny Tale’s Bookshop deze voorwaarden soepel toepast.

13.3 Tiny Tale’s Bookshop is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

 

Artikel 14 OVERMACHT

14.1 Tiny Tale’s Bookshop is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

14.2 Omstandigheden in de zin van artikel 14.1 zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

 

Artikel 15 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENREGELING

15.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Tiny Tale’s Bookshop is het Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Laatste datum gewijzigd: 15 september 2016